Walne Zgromadzenia Towarzystwa

XIII Walne Zgromadzenie Zarządu Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego

 5 stycznia 2018 roku, w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie odbyło się Walne Zgromadzenie Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego. Uczestniczyli w nim: Ks. prof. dr hab. Tadeusz Pikus biskup drohiczyński, honorowy Prezydent, dr Antoni Pacyfik Dydycz – biskup senior, Zarząd oraz członkowie DTN.

Proponowany porządek zebrania przyjęto jednogłośnie.

Na początku głos zabrał Biskup Drohiczyński, który pochwalił szeroką działalność DTN. W słowach życzeń skierowanych do uczestników Ks. biskup przypomniał, w jakim celu Bóg stał się człowiekiem. Przytoczył słowa samego Chrystusa, który w dialogu z Piłatem wyznał, że przyszedł na świat, „aby dać świadectwo prawdzie”. Prawda stoi u podstaw ludzkiego działania. Jej poszukiwanie charakteryzuje również wysiłek intelektualny oraz pracę naukową.

Świąteczne życzenia ks. bp. Tadeuszowi Pikusowi oraz ks. bp. Antoniemu Dydyczowi w imieniu DTN złożyła dr Aldona Trzpil. Po modlitwie i błogosławieństwie nastąpił moment dzielenia się opłatkiem.

Podczas spotkania wręczono nagrody za najlepszą pracę magisterską napisaną w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie w 2017 r. Laureatami zostali ks. mgr Mariusz Mucha – obecnie wikariusz w parafii podwyższenia Krzyża św. w Hajnówce oraz dk. mgr Eugeniusz Wintow, który posługuje w parafii Niepokalanego Serca NMP w Łochowie.

Ks. prof. dr hab. E. Jarmoch – prezydent DTN przedstawił sprawozdanie merytoryczne za rok 2017. Nawiązał do organizacji międzynarodowych konferencji naukowych (14 edycji), które pokazują jaka jest złożoność ludzkiego funkcjonowania w różnych obszarach. Miniona konferencja, tematy sekcji były satysfakcjonujące dla wszystkich uczestników.

Przy wsparciu Starostwa Powiatu Siemiatyckiego wydaliśmy XI nr Drohiczyńskiego Przeglądu Naukowego (pismo punktowane) pod redakcją prof. dr hab. Roberta Ptaszka.

Kolejny obszar działalności, to nagroda im. Jana Pawła II za realizację wartości wynikających z wielokulturowej tradycji – medal. Nagrodzeni w 2017 roku to: prof. dr hab. Józef Maroszek, czasopismo „Kraina Bugu” oraz prof. dr hab. Krystyna Najder-Stefaniak.

Propozycja edytorska w roku 2017: dzięki wsparciu członka DTN prof. dr hab. Ryszarda Rosy – „Nie jestem Salome” Urszula Tom. Promocja podczas naszej MKN.

Część finansową sprawozdania, przedstawił kanclerz DTN dr Andrzej W. Świderski. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniował prace Zarządu w roku 2017.

Przystąpiono do Uchwał: zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego Zarządu oraz sprawozdania finansowego. Przeprowadzono głosowanie jawne. Za przyjęciem sprawozdań głosowało 22 uprawnionych do głosowania, nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących się. Udzielono absolutorium Zarządowi.

Stosownie do regulacji Statutu Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego z dnia 18 grudnia 2010 r., w roku 2017 wygasła kadencja władz Towarzystwa.

W związku z powyższym przystąpiono do stosownych działań:

  • · Powołano Komisję Skrutacyjną;
  • · zgłoszono 12 kandydatów na członków Zarządu;
  • · odbyło się głosowanie tajne;
  • · wybrano nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński.

zdjęcia z zebrania