Konferencje

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa:”Bezpieczeństwo człowieka a wychowanie” – 7-9 września 2014

W dniach 7-9 września 2014 roku Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe zorganizowało XI Międzynarodową Konferencję Naukową Bezpieczeństwo człowieka a wychowanie.

Program konferencji

Obrady prowadzone były w czterech sekcjach:

Filozofia

przewodniczyli: prof. dr hab. Jan Dębowski, prof. dr hab. Robert T. Ptaszek

Politologia

 socjologia przewodniczyli: prof. dr hab. Sławomir Zalewski, dr Aldona Trzpil

Edukacja

przewodniczyli: mgr Grażyna Sobiczewska; dr Andrzej W. Świderski

Teologia

ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch; ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski

Służba prawdzie i posługa myślenia

Bp Tadeusz Pikus

Sprawozdanie

65 naukowców z ośrodków akademickich w Polsce oraz na Białorusi, przy współpracy z uczelniami z Ukrainy i Słowacji, uczestniczyło w Drohiczynie od 7 do 9 września w XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat bezpieczeństwa, zatytułowanej w tym roku: „Bezpieczeństwo człowieka a wychowanie”.

W konferencji wzięli udział: biskup drohiczyński Tadeusz Pikus, biskup senior Antoni Dydycz, rektor UPH w Siedlcach prof. dr hab. Tamara Zacharuk, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski oraz mgr Grażyna Sobiczewska z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.

Rozpoczynając obrady biskup drohiczyński Tadeusz Pikus powiedział między innymi: – Filozofia i inne nauki mogą być zatem bardzo pomocne w odsłanianiu i ukazywaniu ducha i mocy Bożej, będących ostoją bezpieczeństwa człowieka i kształtować aksjologiczną bazę wychowawczą. Życzę organizatorom i uczestnikom XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej, by przebywając w naszym domu seminaryjnym, przeżyli chwile intelektualnego zadowolenia, doznali pełnego doznania naszej życzliwości, które pozwoli bezpośrednio doświadczać wpływu bezpieczeństwa człowieka na jego wychowanie oraz ścisłej zależności bezpieczeństwa człowieka od jego wychowania – mówił biskup Tadeusz Pikus. Kończąc zaś spotkanie ukazał potrzebę, zarówno stałej pomocy w dziele wychowania innych, stanowiący bardzo złożony proces, jak też w samowychowaniu, czyli umiejętności akceptowania samego siebie.
Podczas sesji plenarnej z wykładami wystąpili: prof. dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik na temat: „Edukacja dla prawdy, a edukacja dla rynku. Rzecz o fundamentach bezpiecznego świata.”, prof. dr hab. Sławomir Zalewski na temat: „Polityczne wyzwania w zakresie kształcenia kadr dla sektora bezpieczeństwa państwa.”, prof. dr hab. Jerzy Kunikowski, na temat: „Postawy patriotyczne i ich kształtowanie.” oraz ks. dr Sławomir Bylina na temat: „Wychowanie do pokoju we współczesnym nauczaniu Kościoła katolickiego.”

W ramach konferencji odbyła się promocja VI numeru „Drohiczyńskiego Przeglądu Naukowego” oraz książki ks. bp Tadeusza Pikusa zatytułowanej: „Pojednajcie się z Bogiem!”. Miało też miejsce uroczyste wręczenie VI edycja Nagrody im. Jana Pawła II, którą kapituła przyznała: dr Joannie Grabińskiej z Zarządu Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego, prof. dr hab. Tamarze Zacharuk – rektor Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, mgr Grażynie Niewińskiej – prezes Rady Nadzorczej BS w Siemiatyczach oraz Zakonowi Sióstr Benedyktynek w Drohiczynie.
Odbyło się również otwarcie wystawy „Rdza i patyna” Daniela Ludwiczuka, który w swych pracach chciał pokazać symbolikę tego co zniszczalne – rdzy, zazębiającej się z tym co trwałe, czyli patyną.
Była projekcja filmu „Eksperymentalny spacer” dr Zuzanny Sadowej i dr. Michała Mazura oraz wybranych prac studentów Intermediów Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Podczas konferencji obrady toczyły się następujących sekcjach: filozofii, której przewodniczyli: prof. dr hab. Jan Dębowski i prof. dr hab. Robert T. Ptaszek, politologii oraz socjologii pod przewodnictwem: prof. dr hab. Sławomira Zalewskiego i dr Izabeli Aldony Trzpil, edukacji, której przewodniczyli: dr Andrzej W. Świderski i mgr Grażyna Sobiczewska, oraz sekcja teologii pod kierunkiem: ks. prof. dr. hab. Edwarda Jarmocha i ks. prof. dr. hab. Tadeusza Syczewskiego. Ogółem podczas obrad zaprezentowano 60 referatów.
Odbyła się też kolacja w wielokulturowym klimacie w Restauracji „Zamkowa”, ognisko nad Bugiem oraz występ folklorystycznej grupy muzycznej „Żemerwa” z Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.
Konferencję zakończył panel na temat: „Czy wychowanie zapewnia bezpieczeństwo?”, któremu przewodniczył dr Andrzej W. Świderski. Podsumował ją natomiast prezydent Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch, który powiedział, że zawsze podstawowymi instytucjami wychowania są rodzina, szkoła i Kościół. Przypomniał poruszane kwestie wpływu społeczeństwa na wychowanie i rolę instytucji wychowawczych w rozróżnieniu instytucji wychowania naturalnego: rodziny, grupy rówieśniczej i sąsiedztwa, instytucji celowego wychowania: szkoły, organów pozaszkolnych, opiekuńczych i resocjalizujących, a także wychowania pośredniego: klubów sportowych, mediów, instytucji kulturalnych, wojska, sądów, policji i organizacji społecznych. Powiedział też, że funkcją społeczności wobec jednostki jest wychowanie religijno – moralne, kształcenie, aktywizowanie, opieka oraz przygotowanie do pełnienia ról społecznych, o czym wiele dyskutowano.
– Rodzina jest jednak podstawową i niezastąpioną instytucją wychowania – mówił prof. dr hab. Edward Jarmoch. Rola szkoły i nauczyciela powinny stanowić wiodące tematy dyskusji nad procesem wychowania, zaś nakreślając portret dobrego nauczyciela, zauważono, iż trzeba brać pod uwagę takie cechy jak: rzetelna osobowość, wysoki poziom intelektualny, merytoryczna wiedza oraz zaangażowanie i zamiłowanie, a wręcz powołanie do zawodu.
– Pytanie: „Czy wychowanie zapewnia bezpieczeństwo?”, pozostało nadal pytaniem otwartym – powiedział prowadzący. Dyskutowano też nad problemem gender. We wnioskach natomiast można było znaleźć stwierdzenie, że gender jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa i wychowania.
Każdego dnia w kaplicy seminaryjnej były celebrowane Eucharystie dla uczestników spotkania, którego organizatorami były: Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach oraz Wyższe Seminarium Duchownym w Drohiczynie, gdzie toczyły się obrady.

ks. Artur Płachno/DJ

Tekst oryginalny i zdjęcia z konferencji opublikowano tu:
http://podlasie24.pl//drohiczyn/kosciol/miedzynarodowa-konferencja-bezpieczenstwo-czlowieka-a–wychowanie-w-drohiczynie———–140da.html