Konferencje

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 7-9 września 2009 roku Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe zorganizowało VI Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Bezpieczeństwo człowieka a wartości. W konferencji uczestniczyło ponad 70 osób reprezentujących 18 zagranicznych i polskich ośrodków naukowych.

prawozdanie z obrad sesji plenarnej

OBRADY PLENARNE

Pierwszej sesji obrad plenarnych przewodniczył prof. dr hab. Wasilij Stiepanowicz.

1m

W trakcie sesji wygłoszone zostały następujące referaty:

– Prof. dr hab. Iwan Akinczyc (Uniwersytet w Brześciu )
Teologia jako wartość wyznań chrześcijańskich2m

– Prof. dr hab. Brunon Bartz (Uniwersytet Gdański)
Sprawiedliwość w polityce dla egzystencji i rozwoju człowieka3m

– Dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Nauka wolna od wartości – groźna utopia współczesnej kultury4m

– Dr hab. Witold Nowak (Uniwersytet Rzeszowski)
Myślenie utopijne – próba analizy5m

Drugiej sesji obrad plenarnych przewodniczyła Dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik.6m

W trakcie sesji wygłoszono dwa referaty:

– Prof. dr hab. Marian Cieślarczyk (Akademia Podlaska)
Miejsce i rola kategorii „wartość” w teoretycznym i empirycznym model u kultury bezpieczeństwa7m

– Prof. dr hab. Ryszard Rosa (Akademia Podlaska)
Godność i prawa człowieka w procesie humanizacji i demokratyzacji edukacji (refleksje filozoficzne i pedagogiczne)

8m

Sekcja: FILOZOFIA, SOCJOLOGIA

Obradom sekcji przewodniczył dr hab. Robert T. Ptaszek
W TRAKCIE OBRAD SEKCJI WYGŁOSZONE ZOSTAŁY NASTEPUJĄCE REFERATY:

Sesja 1

1. Prof. dr hab. Wasilij Stiepanowicz (Uniwersytet Państwowy w Brześciu)
Strategia inkulturacji mniejszości etnicznych w wielonarodowych państwach

2. Doc. Elena Grygorowicz (Uniwersytet Państwowy w Brześciu)
Wartość życia: problemy i doświadczenia w środowisku studenckim

3. Dr Ewa Janina Zgolińska (Akademia Podlaska)
Postmodernizm – ucieczką od wartości czy poszukiwaniem (odkrywaniem) nowych wartości (w świetle pism J. F. Lyotarda)

4. Ks. Dr Józef Kożuchowski (WSD Elbląg)
Eutanazja z punktu widzenia antropologii filozoficznej – wizja Roberta Spaemanna

5. Ks. Dr Dariusz Pater (UKSW w Warszawie)
Praca ludzka jako nakaz tworzenia kultury w służbie bezpieczeństwu człowieka

Sesja 2

1. Dr hab. Krystyna Najder-Stefaniak (SGGW w Warszawie)
Wartości uniwersalne i pułapka doraźności z perspektywy bezpieczeństwa

2. Dr Danuta Ługowska (UKSW w Warszawie)
Poszukiwanie wartości osoby w perspektywie chrześcijańskiego Zachodu i Wschodu jako jedna z dróg do pokojowego współistnienia

3. Ks. Dr Paweł Tarasiewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Suwerenność człowieka w kontekście globalizacji: szanse i zagrożenia

4. Dr Wojciech Daszkiewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Podstawy rozumienia kultury. Na kanwie rozważań Mieczysława A. Krąpca

5. Dr hab. Robert T. Ptaszek (Akademia Podlaska)
Wartości chrześcijańskie jako fundament bezpiecznej Europy (stanowisko Josepha Ratzingera)

Sesja 3

1. Dr inż. Joanna Grabińska (Akademia Podlaska)
Konsekwencje galopującego rozwoju nauki bez wartości a dobro wynikające z respektowania wartości

2. Mgr Agnieszka Skorbas (UMCS w Lublinie)
Antywartości a bezpieczeństwo człowieka

3. Mgr Anna Szczyglewska (Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży)
System kastowy Indii – bezpieczeństwo czy przekleństwo? – dyskusja wokół starożytnych tekstów indyjskich

4. Mgr Wojciech Klimski (UKSW w Warszawie)
Styl życia jako urzeczywistnienie wartości

5. Mgr Małgorzata Kaniewska (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi)
Problematyka zmian klimatu a prawa człowieka

Sekcja POLITOLOGIA

Obrady sekcji prowadziła dr Izabela Aldona Trzpil. W trakcie obrad sekcji wygłoszono następujące referaty:

1. Dr Sławomir Zalewski (Akademia Podlaska w Siedlcach INS)
„Interesy bezpieczeństwa państwa w różnych ujęciach teorii polityki.”

2. Ks.prof. Edward Jarmoch (Akademia Podlaska w Siedlcach)
„Rodzina kolebką wartości.”

3. Dr Izabela Aldona Trzpil (Akademia Podlaska w Siedlcach)
„Bezpieczeństwo społeczne jako wartość i dylemat współczesnej polityki społecznej.”

4. Dr Rafał Pęksa (Akademia Podlaska w Siedlcach INS)
„Noam Chomski – krytyk polityki zagranicznej wolnorynkowej ekonomiki i systemu politycznego Stanów Zjednoczonych Ameryki.”

5. Mgr Magdalena Lesińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
„Wpływ stereotypów na kształtowanie ról kobiet i mężczyzn w społeczeństwie.”

6. Dr Agnieszka Filipek (Akademia Podlaska w Siedlcach INS)
„Wartości i ich związek z poczuciem bezpieczeństwa.”

7. dr Violetta Gul-Rechlewicz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im Jana Kochanowskiego w Kielcach)
„Migracje międzynarodowe destabilizatorem bezpieczeństwa społecznego – próba oglądu na przykładzie Królestwa Niderlandów.”

8. Mgr Aneta Bąk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
„Inspiracje ideowe w „Buncie Młodych”.”

9. Mgr Katarzyna Uklańska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
„W kierunku społeczeństwa konsumpcyjnego.”

10.Mgr Justyna Wasil (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
„Wspólna polityka rolna a bezpieczeństwo ludności rolniczej w Polsce.”

11. Dr Mirosław Minkina (Akademia Podlaska w Siedlcach INS)
„Kobiety Jihadu – inne oblicze terroryzmu.”

12. Prof. dr hab. Józef Jaroń (Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu)
„Przyjaźń i pozytywne myślenie – główne wartości bezpieczeństwa człowieka.”

Sekcja EDUKACJA

Obradom przewodniczył dr Andrzej W. Świderski

1. Doc. P. P. Krus (Uniwersytet w Brześciu)
Aktualne problemy edukacji ekologicznej w wyższej uczelni

2. Doc. A. W. Klimowicz (Uniwersytet w Brześciu)
Analiza orientacji wartościującej w percepcji wykładowców i studentów

3. Dr Andrzej Gołębiowski (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
Podmiotowy wymiar wychowania i edukacji w perspektywie pedagogiki humanistycznej

4. ks.Dr Dariusz Buksik (Uniwersytet Kard .S. Wyszyńskiego)
Konieczność i potrzeba wartości w procesie wychowania

5. Mgr Dorota Zbroszczyk (Politechnika Radomska)
Idea podmiotowości uczniów w procesie kształcenia

6. Mgr Jerzy Kopański (MSCDN Wydział w Siedlcach)
Edukacja dla bezpieczeństwa jako fundament systemu wartości

7. Mgr Adam Czesławiak (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sokołowie Podlaskim)
O autorytecie … z odrobiną pesymizmu

8. Dr Imelda Chłodna (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
Kto kogo uczy: nauczyciel-uczeń-rodzice ?

9. Ks. dr Antoni Skowroński (Uniwersytet Kard .S. Wyszyńskiego)
Kształtowanie świadomości ekologicznej z wykorzystaniem wybranych wartości chrześcijańskich

10. Mgr Marcin Klimski (Uniwersytet Kard .S. Wyszyńskiego)
Edukacja jako proces kształtujący wartości ekologiczne

11. Mgr Agnieszka Klimska (Uniwersytet Kard .S. Wyszyńskiego)
Edukacja prośrodowiskowa jako czynnik budujący kulturę ekologiczną

12. Dr Wanda Kamińska (Uniwersytet Kard .S. Wyszyńskiego)
Modelowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa na lekcjach filozofii i etyki

13. Dr Agnieszka Roguska (Akademia Podlaska)
Wartości i antywartości w przekazach medialnych

14. Dr Dariusz Sarzała ( Uniwersytet Warmińsko-Mazurski )
Wartości a jakość społecznego funkcjonowania człowieka. Pedagogiczne aspekty problemu

15. Dr Andrzej W.Świderski (Akademia Podlaska)
Podmiotowość wartością dla rozwoju osobowego ucznia i nauczyciela. Implikacje edukacyjne

Panel: Wartości i Autorytety

Podsumowaniem obrad Konferencji był panel: Wartości i Autorytety. Dyskusji panelowej przewodniczył ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch (AP). Swoje wystąpienia wygłosili: dr Izabela Aldona Trzpil (AP), dr hab. Robert T. Ptaszek (AP), dr Andrzej Świderski (AP), ks. prof. dr. hab. Tadeusz Syczewski (WSD Drohiczyn), mgr Grażyna Sobiczewska (MSCDN Wydział w Siedlcach).