Konferencje

Ocenianie w szkole – prawo i praktyka (26 kwietnia 2017)

W dniu 26 kwietnia bieżącego roku Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach we współpracy z Drohiczyńskim Towarzystwem Naukowym zorganizowały konferencję na temat „Ocenianie w szkole – prawo i praktyka”.

     Konferencję otworzyli dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Siedlcach – Adam Skup oraz kierownik Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach – Grażyna Sobiczewska, zaś poprowadziła ją Bożena Czarnecka-Akus – nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Siedlcach.

W programie konferencji znalazły się następujące zagadnienia: 
Ocenianie w świetle prawa. Z doświadczeń nadzoru pedagogicznego. – Irena Bytniewska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach
 Ocenianie bieżące. Style i sposoby oceniania.- dr Wioletta Kozak, kierownik Zespołu Matur w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Elementy oceniania kształtującego.- Beata Kossakowska, nauczyciel konsultant Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

     Uczestnikom konferencji, dyrektorom i nauczycielom wszystkich typów szkół, przypomniano, jakie akty prawne regulują ocenianie uczniów. Zwrócono uwagę na fakt, że ocenianiu podlegają zarówno osiągnięcia edukacyjne ucznia jak i jego zachowanie. Podkreślono, że wewnątrzszkolne zasady oceniania muszą być umieszczone w statucie szkoły lub stanowić jego załącznik. Przedstawione zostały też przykłady częstych nieprawidłowości w ocenianiu, które zauważone zostały przez pracowników organu nadzoru.

      Podczas konferencji przypomniano, czym jest uczenie się i jaka jest jego rola. Zwrócono uwagę na style nauczycielskiego oceniania. Przytoczone zostały przykłady nieskutecznych zachowań nauczycieli. Podkreślono, że niepożądane zachowania można zmieniać, jeśli uczeń otrzymuje na swój temat informacje zwrotne. Dzięki nim ewoluuje i uczy się świadomie kierować własnym rozwojem, a w związku z tym rozwija się jego samoświadomość i samokontrola oraz umiejętność wyrażania sądów na temat wartości informacji. Umiejętności te przydadzą się uczniom w ciągu całego życia i będą miały wpływ na jego wartość.

     Podsumowaniem konferencji było przytoczenie korzyści, jakie może mieć szkoła ze stosowania oceniania kształtującego, które ma działanie motywujące ucznia do nauki.

Bożena Czarnecka-Akus

nauczyciel konsultant

MSCDN Wydział w Siedlcach