Konferencje

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 07-09.09.2011 w Drohiczynie odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo człowieka a rozwój naukowo-techniczny”.

Sprawozdanie

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – sprawozdanie

W dniach 7 do 9 września w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie, odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo a rozwój naukowo-techniczny„. Zorganizowało ją Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, a współorganizatorami byli: Diecezja Drohiczyńska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. W konferencji wzięło udział 80 przedstawicieli z ośrodków akademickich Białorusi, Ukrainy, Niemiec, Słowacji i Polski.
Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, prof. dr hab. Antoni Jówko podczas otwarcia powiedział, że „rozwój naukowy i społeczny towarzyszy człowiekowi od początku jego istnienia, ale wzbudza on także wiele emocji i kontrowersji. Obecna bowiem eksplozja naukowo – techniczna wymusza postęp w wielu dziedzinach życia, staje się dominującym czynnikiem, decydującym o sukcesie i przetrwaniu wielu producentów, dostawców, producentów, firm i instytucji. Rozwój ten fascynuje, ale rodzi też wiele pytań natury etycznej, rodzących się na jego kanwie. Jako przykład podał on możliwość globalnego podsłuchu i podglądu. O takich problemach trzeba obecnie rozmawiać i dlatego zagadnienia te stały się podstawą tegorocznej konferencji, pomyślanej, jako wkład w dzieło budowy bezpieczeństwa człowieka.
W inauguracji obrad uczestniczyli także biskup drohiczyński Antoni Dydycz, który nawiązał do problematyki rozwoju człowieka i podkreślił aktualność doboru tematu, Prezydent Siedlec mgr Wojciech Kudelski, dyrektor MDSCDN w Siedlcach mgr Jarosław Zaroń oraz reprezentująca Burmistrza Drohiczyna, mgr Teresa Malinowska.
Pierwszy dzień Konferencji został poświęcony dwu sesjom jubileuszowym, podsumowującym pracę naukową prof. dr hab. Iwana Akińczyca z Brześcia na Białorusi, związanego od lat z uczelnią w Siedlcach oraz prof. dr hab. Ryszarda Rosy z Siedlec.
Już po raz trzeci prof. dr hab. Robert Ptaszek (KUL) redaktor naczelny Drohiczyńskiego Przeglądu Naukowego zaprezentował uczestnikom Konferencji nowy numer Przeglądu, który otrzymali wszyscy dostojni goście.
Kapituła nagrody im. Jana Pawła II w III jej edycji przyznała medale: ks. prof. dr hab. Tadeuszowi Syczewskiemu – rektorowi WSD w Drohiczynie, ks. kan. Jerzemu Dylewskiemu – dyrektorowi administracyjnemu tej uczelni oraz członkom Zarządu Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego: ks. prof. dr hab. Edwardowi Jarmochowi, dr Andrzejowi Świderskiemu, lic. Urszuli Tomasik, prof. dr hab. Janowi Dębowskiemu, dr Izabeli Aldonie Trzpil, prof. dr hab. Robertowi Ptaszkowi, oraz mgr inż. Adamowi Lorensowi. Ich ośmioletnia aktywność organizacyjna, naukowa i merytoryczna w znacznym stopniu przyczyniła się do odbudowania wielokulturowego dziedzictwa Drohiczyna – historycznej stolicy Podlasia , promocji chrześcijańskich wartości w kulturze dialogu i szacunku do podmiotowości drugiego człowieka Pierwszy dzień zakończyły obrady plenarne.
Drugiego dnia uczestnicy Konferencji obradowali w czterech sekcjach: filozofii i socjologii, politologii, edukacji oraz teologii.
Trzeciego dnia odbył się panel dyskusyjny na temat szans i zagrożeń rozwoju naukowo-technicznego, prowadzony przez prof. dra hab. Jana Dębowskiego. Podczas spotkań naukowych sformułowano wiele konkretnych wniosków, dotyczących problemów, wynikających ze współczesnych zagrożeń powstających w wyniku rozwoju cywilizacyjnego. Podkreślano, że pomaga on współczesnemu człowiekowi, ale może też być jego wielkim zagrożeniem, gdy zostanie odłączony od systemu uniwersalnych wartości.
Podsumowania całości prac konferencji dokonał Prezydent Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch.
Uczestnicy konferencji podkreślali także walory podlaskiej gościnności, piękno tutejszej przyrody i dbałość o zachowanie własnej tożsamości kulturowej, co stanowi dodatkowy motyw uczestnictwa w drohiczyńskich spotkaniach.
Konferencji towarzyszyły: wystawa fotograficzna Jerzego Like, zatytułowana: „Cztery pory roku nad Bugiem”. WIELOKULTUROWY TYGIEL SMAKÓW – degustacja potraw wielu kultur, przygotowane przez „Zaścianek Polski” w Siedlcach, KONCERT KWARTETU SMYCZKOWEGO z Siedlec, wielokulturowa kolacja „Z poezją i piosenką w tle” poetki Urszuli Tom i śpiewającej Urszuli Tomasik.

Urszula Tomasik

Sprawozdanie sekcja politologiczna

Sekcja politologii – sprawozdanie z obrad

W czasie obrad sekcji prowadzonej przez profesora. Brunona Batrtza i doktor Izabelę Aldonę Trzpil podobnie jak w poprzednich latach poruszana problematyka była bardzo różnorodna a dyskusja prowadzona po każdym wystąpieniu miała inspirujący i twórczy charakter. W trakcie wystąpień poruszano doniosłe zagadnienia i wskazywano na wiele istotnych problemów dotyczących bezpieczeństwa człowieka. W wystąpieniu zatytułowanym Wizje pokoju w rewolucjach naukowych profesor Wasilij Stiepanowicz z Uniwersytetu w Brześciu zwracał uwagę na potrzebę innowacyjności i kreatywności w nauczaniu. Wskazywał na potrzebę przeformułowania paradygmatów nauki i nauczania. Problematyka ta była również kontynuowana w wystąpieniu profesora Włodzimierza Chojnackiego z Uniwersytetu Wrocławskiego, który wskazywał jednocześnie na potrzebę nowych, innowacyjnych struktur zajmujących się kształtowaniem warunków bezpieczeństwa oraz na potrzebę doskonalenia sztuki podejmowania decyzji i dbałości o zasoby ludzkie i kapitał społeczny. Wystąpienie profesora Eugeniusza Skakuna z uniwersytetu w Brześciu dotyczyło skutków demograficznych, społecznych i gospodarczych przemian oraz kryzysu rodziny. Doktor Izabela Aldona Trzpil z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach poruszyła problem marginalizacji technicznej i informacyjnej oraz wynikających z niej zagrożeń dla niektórych grup społecznych wskazując jednocześnie na pogłębianie się rozwarstwienia społecznego. Z kolei docent Ludmiła Pieriewałowa z brzeskiego Uniwersytety w wystąpieniu zatytułowanym: Nauka jak władza i komunikacja wskazywała na służebność nauki wobec społeczeństwa oraz rolę wiedzy w sprawowaniu władzy i potrzebę nauczania myślenia. Reprezentująca Collegium Mazovia w Siedlcach doktor Elżbieta Małkiewicz omawiała zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pacjenta wobec rozwoju nowoczesnych technologii medycznych podkreślając konieczność etycznych działań w badaniach naukowych. Doktor Cezary Kalita z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zaprezentował rozważania dotyczące współczesnych dylematów nauki na tle dorobku J. J. Rousseau wskazując na potrzebę poszerzania pola nauki i zwiększania dystansu do Rzeczywistości.. Natomiast doktor Malina Kaszuba również z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach skupiła się na zagadnieniach dotyczących wpływu postępu technicznego na wzrost zagrożeń terrorystycznych w początkach XXI wieku. Zwróciła uwagę, że zamachy terrorystyczne pozostawiły trwały ślad w świadomości społecznej i stały się jednym z czynników kształtowania społeczeństwa strachu. Zagadnienie to pojawiło się również w wystąpieniu doktora Sławomira Zalewskiego zatytułowanym: Inwigilacja w społeczeństwie demokratycznym, który zwracał uwagę na wykorzystywanie tajemnicy państwowej do walki politycznej, wskazując równocześnie na konieczność zmiany w postrzeganiu zagrożeń. Natomiast magister Małgorzata Kaniewska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozważała zagadnienia dotyczące pakietu energetycznego UE i jego wpływu na rozwój gospodarczy. Profesor Janusz Świniarski z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie wskazywał na renesansowe korelaty w wojnie i pokoju. Wystąpienia uczestników obrad i tocząca się wokół nich dyskusja stanie się podstawą do dalszych rozważań i przedsięwzięć badawczych, które mają szansę zaowocować kolejną pozycją wydawniczą z cyklu badań nad bezpieczeństwem człowieka.

Izabela Aldona Trzpil

Sprawozdanie sekcja teologiczna

Sprawozdanie z obrad sekcji teologii

Na obiektach Wyższego Seminarium Diecezjalnego w Drohiczynie w dniach 7-9 września 2011 r. odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, której tematem przewodnim były zagadnienia odnoszące się do: „Bezpieczeństwa człowieka a rozwój naukowo-techniczny”. Konferencje przeprowadzane były w ramach czterech sekcji. Sekcji filozoficznej i socjologicznej, sekcji politologicznej, sekcji edukacyjnej oraz sekcji teologicznej. Obrady sekcji teologicznej prowadzili: ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski wraz ks. dr Sławomirem Byliną. Poszczególne prelekcje zawierały w swojej treści zagadnienia zawarte w temacie Konferencji.
Pierwszym prelegentem był ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. W temacie pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego bezpieczeństwem dla człowieka” ks. Rektor w sposób syntetyczny oraz bardzo przejrzysty ukazał ramy bezpieczeństwa dla człowieka ujęte w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego. W oparciu m.in. o najnowszy Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Dokumenty Magisterium Kościoła katolickiego przedstawił etapy i znaczenie roli bezpieczeństwa dla człowieka we współczesnym świecie.
Drugą osobą, która wygłosiła swój referat była mgr Wanda Szelachowska – Kluza z Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach. Tematem były: „Postępy w medycynie prenatalnej – szansa czy zagrożenie bezpieczeństwa dziecka”. W trosce o dobro i życie każdej istoty ludzkiej człowiek odnajduje nowe metody medyczne. Każde badanie oraz interwencja w ciele człowieka pozostawia inwazyjne skutki fizyczne. Powstaje pytanie, czy stosować postępy w medycynie prenatalnej, które szkodzą zdrowiu człowieka oraz nie dają w pełni gwarancji na rozpoznanie wszelkich zagrożeń, które mogą wyniknąć podczas ciąży. Postęp w medycynie nie może następować bez kwestii duchowych, które uwzględniają ducha człowieka przy jego strukturze cielesnej.
Kolejnymi prelegentami byli Prof. dr hab. Iwan Akinczycdr Tatiana Predko, z Uniwersytetu Brzeskiego, którzy zaprezentował temat „Destrukcyjność sekt mistycznych we współczesnym przekazie”. Autorzy w przygotowanym wystąpieniu zauważyli niebezpieczeństwa jakie wynikają ze strony sekt i organizacji mistycznych, które mają na celu wprowadzeniu zamieszania i dezorientacji w życiu współczesnego człowieka.
Następnie ks. dr Dariusz Pater z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zreferował temat: „Doniosłość wartości moralnych w czasach globalizacji”. Głównym celem zagadnienia było uwzględnienie oraz przypomnienie znaczenia i roli etyki we współczesnym świecie w obliczu zagrożenia globalizacji. Cywilizacji miłości i pokoju budowanej przez kolejnych papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI towarzyszy jednocześnie uszanowanie różnorodnych narodowości i kultur. Podstawą do budowania właściwych zasad moralnych jest m.in. szacunek dla życia i rodziny oraz modlitwa, na której opiera się fundament Kościoła.
W dalszej kolejności ks. dr Józef Kożuchowski z Wyższego Seminarium Diecezjalnego w Elblągu mówił na temat: „Kryzys idei postępu. Stanowisko Roberta Spaemanna”. Przedstawiona postać Roberta Seemanna była bardzo bliska kolejnym papieżom Jana Pawła II i Benedykta XVI, którego był doradcą w kwestiach filozofii. W definicji postępu autor zauważa rolę rozwoju naukowo-technicznego jako środek do celu końcowego, które wyznacza sobie człowiek. Postęp może być również rozumiany jako cel nadrzędny z pominięciem kwestii duchowych. Współczesny świat potrafi negować wartości duchowe, bez których nie jest możliwy całkowicie pojęty postęp człowieka. Powstaje wówczas pytanie, czy szeroko rozumiany postęp nie może być również regresją. Autor prelekcji poruszył cztery znamiona kryzysu idei według filozofa Roberta Speemanna.
Kolejnym prelegentem był ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch, Prodziekan ds. nauki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Tematem wystąpienia była: „Religijność Polaków w społeczeństwie przemysłowym”. Zagadnienie religijności poruszane w powyższym wystąpieniu dotyka szeroko rozumianego odniesienia do Boga jako centrum i podstawowego kierunku dążenia każdej istoty ludzkiej. Poprzez znaczenie wiary i praktyk religijnych każdy człowiek indywidualnie odkrywa swoją relację do Stwórcy. Pomocnym etapem w takiej drodze są wierzenia, czyli przekonania i dogmaty, a także doświadczenia religijne i wiedza religijne. Powyższe parametry religijności przedstawiają obraz współczesnego człowieka w obliczu rozwoju naukowo – technicznego szczególnie w społeczeństwie o charakterystyce środowiska przemysłowego.
W następnej kolejności swój referat przedstawił ks. dr Sławomir Bylina, wykładowca Instytutu Teologicznego w Siedlcach na temat: „Wyścig zbrojeń jako współczesne zagrożenie dla pokoju w opinii nauczania Kościoła katolickiego”. Celem referatu było dostrzeżenie zakresu i mocy działania wyścigu zbrojeń jaki posiada ogromny wpływ na kształt współczesnego świata. Autor poprzez nauczanie kolejnych papieży XX i XXI wieku, Nauczania Magisterium Kościoła oraz działania Stolicy Apostolskiej, przedstawił sformułowany swoisty program rozbrojeniowy. Doktrynę pokoju Kościół katolicki opiera na trzech zasadach na rzecz pokoju, czyli: zachowania, zabezpieczenia i budowania pokoju. Papieże w swoim nauczaniu zmierzali do zwalczania przyczyn wojen przez budowanie nowego, sprawiedliwego ładu międzynarodowego. Podstawą takiego ładu jest powszechne i całkowite rozbrojenie. Następnie Prof. dr hab. Olga Płachotnik z Uniwersytetu w Kijowie omówiła zagadnienie: „Bezpieczeństwo człowieka a rozwój kosmiczny”. Ciągłe dążenie człowieka do podboju wszechświata styka się na granicy jego chęci poznania i sfery bezpieczeństwa o jego życie. Chęć poznania tego co nas otacza motywuje człowieka do rozbudowy i kolejnych prób kosmicznych.
Na zakończenie Prof. dr hab. Aleksander Biewnosiuk, również z Uniwersytetu w Kijowie zaprezentował referat nt. „Bezpieczeństwo życia człowieka w czasach przemian”. Treść artykułu stwierdzał, ze współczesny świat, który ulega wielu przeobrażeniom wpływa równocześnie na komfort życia człowieka. Ciągłe zmiany, które dokonują się na różnych płaszczyznach życia szczególnie podczas przemian ustrojowych bezpośrednio oddziaływają na zachowanie się człowieka w najbliższym otoczeniu. Autor przestawił zasady funkcjonowania człowieka i jego odniesienie do bezpieczeństwa we współczesnym świecie.
Obrady sekcji teologicznej zakończyła żywa i twórcza dyskusja na poruszone w referatach kwestie. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się zagadnienie z dziedziny medycyny dotyczące postępów w medycynie prenatalnej. Powyższe zagadnienie w oparciu o zgodność z Nauczaniem Kościoła katolickiego oraz kwestią etyki lekarskiej pobudziło uczestników sekcji do wymiany zdań.

Ks. Sławomir Bylina
Instytut Teologiczny
Siedlce